JOA takes Advanced Sports Management course to Diaspora