Diaspora group donates 30 tablets to Allman Town students